user

322 articles

Phân loại Keycap của bàn phím cơ – Profile Keycaps là gì ?

https://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=en&u=https://www.daskeyboard.com/blog/mechanical-keyboard-guide/&prev=search https://www.pcworld.com/article/240939/mechanical_keyboards_should_you_switch_.html Sau switch, một thành phần quan trọng thứ hai của Bàn phím cơ là Keycap. Keycap nói nôm na là từng phím rời nằm...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox